Historisch Centrum “Tiid” Bolsward

Advisering ontwikkeling inhoudelijke en museale aspecten 

PROJECT

Ondersteuning van de ontwikkeling van de inhoudelijke en museale aspecten van het Historisch Centrum Westergo (HCW), dat na de opening “ De Tiid” is gaan heten, in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân.

OPDRACHT

Door de fusie van een aantal gemeenten in de zuidwesthoek van Friesland is de gemeente Súdwest-Fryslân ontstaan. Als gevolg van de concentratie van de gemeentelijke functies in Sneek kwam het prachtige monumentale 17e eeuwse stadhuis van Bolsward leeg te staan. Besloten werd een aantal erfgoedinstellingen in het vrijgekomen onderkomen te huisvesten, met het oogmerk elkaar te versterken. Het betreft het archief van de nieuw gevormde gemeente, de Bolswardse  bibliotheek en de drie Bolswardse musea te weten de oudheidkamer, het Titus Brandsmamuseum en Gysbert Japicx museum. Na een aantal gesprekken om tot een fusie te komen, werd de behoefte gevoeld aan een gezamenlijk inhoudelijk uitgangspunt; een “Inhoudelijk Totaal Concept”. Projectburo Meeter werd gevraagd hier invulling aan te geven en dit uit te werken in een ruimtelijke vertaling in de vorm van een vlekkenplan en eerste ontwerpschetsen. Daarnaast gaf ons bureau adviezen op het gebied van conservering van de museale collecties en daarmee samenhangende bouwkundige eisen en werd een Plan van Aanpak opgesteld voor de realisering van de tentoonstellingen.

SAMENWERKING

Ontwerpbureau ’t Y, Lith